/home/itedonl1/domains/itedonline.com/public_html/itedlib
Linux ns111.hostinglotus.net 4.18.0-477.27.2.el8_8.x86_64 #1 SMP Fri Sep 29 08:21:01 EDT 2023 x86_64

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ ฐานข้อมูลงานวิจัยของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา 


          การรวบรวมผลงานวิจัยเพื่อจัดทำฐานข้อมูลนี้ รวบรวมจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ที่มุ่งเน้นในเรื่องการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางช่างอุตสาหกรรม การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียน และการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยเป็นการดำเนินการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณของหน่วยงานรวมทั้งแหล่งทุนอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นงานวิจัยที่มีบุคลากรของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามีส่วนขับเคลื่อนโครงการ ผลงานวิจัยที่รวบรวมมีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา

    

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัย ITED

 

 

งานวิจัยแบ่งตามปี พ.ศ.   

ปี 30-39 ----->  2532 2534 2536 2538

ปี 40-49 ----->  2540 2541 2542 2543 2544  2545 2546  2547  2548  2549  

ปี 50-59 ----->  2550 2551   2552   2553  2554  2555  2556   2557  2558  

ปี 60 - ....      ----->  2560 2561 2562  2563 2564

งานวิจัยเรียงตามรายชื่อผู้วิจัย  คลิก

เกรียง คุปตรัตน์
กัลยา อุบลทิพย์
จินตนา ถ้ำแก้ว
ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ชาตรี รัตนวงษ์
ทานตวรรณ เต็กชื่น
ธารี วารีสงัด
ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
นฤนาถ ลำพงษ์เหนือ
นาตยา แก้วใส
บรรเลง ศรนิล
ปิ่นรัตน์ นวชาติธำรง
ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์
ผะอบ พวงน้อย
พัชรินทร์ เหสกุล
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
มนตรี ปราณีมาโพธ
มุทิตา นครินทร์
รัตน์ สงวนพงษ์
วรงค์ สมาน
วรรณี ศรีเพ็ญ
วิรัช อยู่ชา
วีระ อรัญมงคล
ศักดา ชูศรี
ศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ
แสงดาว เทียมทัน
สมนึก วิสุทธิแพทย์
สมยศ เจตน์เจริญรักษ์
สุรพล โฉมฉายแสง
อดิศักดิ์ เซ็นต์เสถียร
อดิศักดิ์ แก้วใส

 

 ค้นหาตามชื่องานวิจัยที่ต้องการ  คลิก

 

โดยแยกเป็นหมวดหมู่งานวิจัยดังนี้

        1. การศึกษาความต้องการในสถาบันการศึกษาทางอาชีวศึกษา/เทคนิคศึกษา
        2. การวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรทางช่างอุตสาหกรรม
        3. การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสาขาเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา
        4. การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน
        5. การศึกษาความพึงพอใจ  
        6. การบริหารการศึกษาทางอาชีวศึกษา
        7. การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านทรัพยากรบุคคลภาคอุตสาหกรรม
        8. การพัฒนาการเรียนการสอนอื่น ๆ