/home/itedonl1/domains/itedonline.com/public_html/itedlib
Linux ns111.hostinglotus.net 4.18.0-477.27.2.el8_8.x86_64 #1 SMP Fri Sep 29 08:21:01 EDT 2023 x86_64

งานวิจัยทั้งหมด

BACK TO TOP > 2554

2554

Cover of การพัฒนาคุณภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ด้วยระบบการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

การพัฒนาคุณภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ด้วยระบบการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

  / 0
Year: 2554
Hits 680
Tags: 2554  
Cover of การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการวางแผนและการควบคุมการผลิตสื่อ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการวางแผนและการควบคุมการผลิตสื่อ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต

  / 0
Year: 2554
Hits 1528
Tags: 2554  
Cover of การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)

 5 / 1
Year: 2554
Hits 1521
Tags: 2554  
Cover of การศึกษาติดตามและประเมินผลโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่อการอาชีวศึกษา

การศึกษาติดตามและประเมินผลโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่อการอาชีวศึกษา

  / 0
Year: 2554
Hits 1469
Tags: 2554  
Cover of การศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนพระดาบส รุ่นปีการศึกษา 2550-2552

การศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนพระดาบส รุ่นปีการศึกษา 2550-2552

  / 0
Year: 2554
Hits 1462
Tags: 2554