งานวิจัยทั้งหมด

BACK TO TOP > 2554

2554

Cover of การพัฒนาคุณภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ด้วยระบบการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

การพัฒนาคุณภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ด้วยระบบการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

  / 0
Year: 2554
Hits 421
Tags: 2554  
Cover of การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการวางแผนและการควบคุมการผลิตสื่อ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการวางแผนและการควบคุมการผลิตสื่อ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต

  / 0
Year: 2554
Hits 1247
Tags: 2554  
Cover of การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)

 5 / 1
Year: 2554
Hits 1212
Tags: 2554  
Cover of การศึกษาติดตามและประเมินผลโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่อการอาชีวศึกษา

การศึกษาติดตามและประเมินผลโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่อการอาชีวศึกษา

  / 0
Year: 2554
Hits 1179
Tags: 2554  
Cover of การศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนพระดาบส รุ่นปีการศึกษา 2550-2552

การศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนพระดาบส รุ่นปีการศึกษา 2550-2552

  / 0
Year: 2554
Hits 1168
Tags: 2554