งานวิจัยทั้งหมด

BACK TO TOP > 2561

2561

Cover of การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู้ด้านทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู้ด้านทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  / 0
Year: 2561
Hits 479
Tags: 2561  
Cover of การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานผ่านระบบ Google Education ของหลักสูตรสาขาเคหบริบาล โรงเรียนพระดาบส

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานผ่านระบบ Google Education ของหลักสูตรสาขาเคหบริบาล โรงเรียนพระดาบส

 5 / 1
Year: 2561
Hits 999
Tags: 2561  
Cover of การศึกษาประสิทธิภาพสื่อ e-learning เรื่องวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมที่พัฒนาโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

การศึกษาประสิทธิภาพสื่อ e-learning เรื่องวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมที่พัฒนาโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

  / 0
Year: 2561
Hits 477
Tags: 2561  
Cover of การศึกษาประสิทธิภาพสื่อ e-learning เรื่องโลหะเหล็กที่พัฒนาโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

การศึกษาประสิทธิภาพสื่อ e-learning เรื่องโลหะเหล็กที่พัฒนาโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

  / 0
Year: 2561
Hits 434
Tags: 2561  
Cover of กิจกรรมการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กิจกรรมการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 5 / 1
Year: 2561
Hits 903
Tags: 2561