2546

BACK TO TOP > 2546

2546

Cover of การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนและฝึกอบรมเรื่องระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000

การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนและฝึกอบรมเรื่องระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000

 1 / 1
Year: 2546
Hits 413
Tags: 2546  
Cover of การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์และข้อค้นพบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทางช่างอุตสาหกรรมจากวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สจพ.

การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์และข้อค้นพบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทางช่างอุตสาหกรรมจากวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สจพ.

  / 0
Year: 2546
Hits 451
Tags: 2546  
Cover of การศึกษาหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของสื่อ VCD เรื่องถุงลมนิรภัยในรถยนต์

การศึกษาหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของสื่อ VCD เรื่องถุงลมนิรภัยในรถยนต์

  / 0
Year: 2546
Hits 472
Tags: 2546  
Cover of การศึกษาแนวทางการพัฒนาสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา  สจพ.

การศึกษาแนวทางการพัฒนาสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สจพ.

  / 0
Year: 2547
Hits 496
Tags: 2546  
Cover of การสร้างแบบสอบความถนัดด้านเหตุผลเชิงกลและไฟฟ้าสำหรับช่างเทคนิค

การสร้างแบบสอบความถนัดด้านเหตุผลเชิงกลและไฟฟ้าสำหรับช่างเทคนิค

  / 0
Year: 2546
Hits 354
Tags: 2546