/home/itedonl1/domains/itedonline.com/public_html/itedlib
Linux ns111.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

งานวิจัยทั้งหมด

BACK TO TOP > 2551

2551

Cover of การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยระยะที่1

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยระยะที่1

  / 0
Year: 2551
Hits 1516
Tags: 2551  
Cover of การศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้

การศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้

  / 0
Year: 2551
Hits 1514
Tags: 2551  
Cover of การศึกษาประสิทธิภาพสื่อการสอนเรื่อง การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดทำให้โรงเรียนพระดาบส

การศึกษาประสิทธิภาพสื่อการสอนเรื่อง การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดทำให้โรงเรียนพระดาบส

  / 0
Year: 2551
Hits 1533
Tags: 2551  
Cover of การศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษาประเภทอุตสาหกรรม

การศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษาประเภทอุตสาหกรรม

 5 / 1
Year: 2551
Hits 1772
Tags: 2551  
Cover of การหาองค์ความรู้และการจัดสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการประหยัดพลังงานในระบบนิวเมติกส์ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย

การหาองค์ความรู้และการจัดสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการประหยัดพลังงานในระบบนิวเมติกส์ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย

  / 0
Year: 2551
Hits 2336
Tags: 2551