งานวิจัยทั้งหมด

มุทิตา นครินทร์


Publication by same author

การรักษาและจัดเก็บภาพถ่ายทางประวิติศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  / 0
Year: 2536
Hits: 452
Tags: 2536  

การศึกษาเปรียบเทียบแนวโน้มการตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

  / 0
Year: 2562
Hits: 423
Tags: 2562  

ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์บริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  / 0
Year: 2549
Hits: 1524
Tags: 2549  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจ ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

  / 0
Year: 2561
Hits: 888
Tags: 2561