งานวิจัยทั้งหมด

ผศ. รัตน์ สงวนพงษ์


Publication by same author

การหาองค์ความรู้และการจัดสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการประหยัดพลังงานในระบบนิวเมติกส์ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย

  / 0
Year: 2551
Hits: 2118
Tags: 2551  

การออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียสำหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เรื่อง งานวัดละเอียดระดับพื้นฐาน

 5 / 1
Year: 2555
Hits: 1522
Tags: 2555  

การออกแบบและสร้างชุดฝึกอบรมแบบมัลติมีเดียสำหรับการยกระดับทักษะฝีมือระดับพื้นฐานในอุตสาหกรรมโลหะการ

  / 0
Year: 2552
Hits: 1255
Tags: 2552