งานวิจัยทั้งหมด

กัลยา อุบลทิพย์


Publication by same author

การสร้างและหาประสิทธิภาพการใช้งานของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียสาขาช่างยนต์ เรื่อง ระบบฉีดเชื้อเพลิง L-Jetronic และ D-Jetronic

  / 0
Year: 2548
Hits: 1856
Tags: 2548  

การสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย (MCAI) วิชา นิวเมติกส์ : โมดูล 4

  / 0
Year: 2549
Hits: 1717
Tags: 2549  

การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องงานระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 5 / 1
Year: 2548
Hits: 1704
Tags: 2548  

การออกแบบและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย วิชา งานฝึกฝีมือเบื้องต้นสำหรับช่างอุตสาหกรรม โมดูล งานตะไบ

 5 / 1
Year: 2552
Hits: 1927
Tags: 2552