งานวิจัยทั้งหมด

พัชรินทร์ เหสกุล


Publication by same author

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อบทเรียนออนไลน์ตามหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง: วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

  / 0
Year: 2558
Hits: 1289
Tags: 2558  

การวิเคราะห์ผลงานวิจัยของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ระหว่างปี 2546-2556

  / 0
Year: 2557
Hits: 1237
Tags: 2557  

การศึกษาติดตามและประเมินผลความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

  / 0
Year: 2549
Hits: 1454
Tags: 2549  

การศึกษาติดตามและประเมินผลโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่อการอาชีวศึกษา

  / 0
Year: 2554
Hits: 1289
Tags: 2554  

การศึกษาแนวทางการพัฒนาสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สจพ.

  / 0
Year: 2547
Hits: 1686
Tags: 2547