/home/itedonl1/domains/itedonline.com/public_html/itedlib
Linux ns111.hostinglotus.net 4.18.0-477.27.2.el8_8.x86_64 #1 SMP Fri Sep 29 08:21:01 EDT 2023 x86_64

งานวิจัยทั้งหมด

BACK TO TOP > 2562

2562

Cover of การพัฒนารูปแบบโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา

การพัฒนารูปแบบโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา

  / 0
Year: 2562
Hits 617
Tags: 2562  
Cover of การศึกษาเปรียบเทียบแนวโน้มการตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

การศึกษาเปรียบเทียบแนวโน้มการตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

  / 0
Year: 2562
Hits 567
Tags: 2562  
Cover of การออกแบบและพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ วิชา Engineering Thermodynamic ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การออกแบบและพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ วิชา Engineering Thermodynamic ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  / 0
Year: 2562
Hits 588
Tags: 2562  
Cover of รูปแบบการบริหารจัดการการใช้ชุดสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

รูปแบบการบริหารจัดการการใช้ชุดสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

  / 0
Year: 2562
Hits 605
Tags: 2562