การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสานเสวนา จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสานเสวนา เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคล้องตามเกณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ อาคารตระกูลระหงษ์ จังหวัดสมุทรสาคร

 

Free Lightbox Gallery