การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสานเสวนา จังหวัดนครปฐม

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสานเสวนา เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคล้องตามเกณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

 

Free Lightbox Gallery