สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ติดต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่อยู่: 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 202 3957
โทรสาร : 02 354 3114
อีเมล : ecocenter@diw.mail.go.th
Facebook: www.facebook.com/EcoTownDIW
 
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ติดต่อที่ปรึกษาโครงการฯ

ส่งใบสมัครและติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0 2555 2000 ต่อ 2305
มือถือ : 08 5048 3008
โทรสาร : 0 2585 7590
อีเมล : hrd@ited.kmutnb.ac.th