การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสานเสวนา จังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสานเสวนา เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคล้องตามเกณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท ปราจีนบุรี

 

Free Lightbox Gallery