การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสานเสวนา จังหวัดปทุมธานี

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ กรมโรงงารอุตสาหกรรม กระอุตสาหกรรม จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสานเสวนา เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคล้องตามเกณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ เอเชีย แอร์พอร์ต  จังหวัดปทุมธานี

 

Free Lightbox Gallery