Site news

 
 
Picture of Admin User
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบ e-Learning ฯลฯ ณ โรงเรียนพญาไท
by Admin User - Wednesday, 11 October 2017, 5:04 PM
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบ e-Learning ด้วยระบบ Moodle การสร้างสื่อการเรียน และการสอนรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนพญาไท ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องอบรม 2-3 โรงเรียนพญาไท