Skip site news

Site news

Picture of Admin User
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2560
by Admin User - Wednesday, 18 October 2017, 11:08 AM
 

คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี...

Read the rest of this topic
(6 words)
 
Picture of Admin User
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบ e-Learning ฯลฯ ณ โรงเรียนพญาไท
by Admin User - Wednesday, 11 October 2017, 5:04 PM
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบ e-Learning ด้วยระบบ Moodle การสร้างสื่อการเรียน และการสอนรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนพญาไท ...

Read the rest of this topic
(8 words)
 

Skip courses

Courses