Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

Self enrolment

เรือนเครื่องผูก

เรือนเครื่องผูก

รายวิชา
Self enrolment

เรือนไทยภาคกลาง

เรือนไทยภาคกลาง

รายวิชา
Self enrolment

เรือนไทยภาคเหนือ

เรือนไทยภาคเหนือ

รายวิชา
Self enrolment

เรือนไทยภาคอีสาน

เรือนไทยภาคอีสาน

รายวิชา
Self enrolment

ลวดลายไทยที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม

ลวดลายไทยที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม

รายวิชา
Guest accessSelf enrolment

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลงานไม้

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลงานไม้

รายวิชา

เครื่องขัดกระดาษทราย

เครื่องขัดกระดาษทราย

รายวิชา

เครื่องเราท์เตอร์

เครื่องเราท์เตอร์

รายวิชา

เครื่องเลื่อยแขนรัศมี

เครื่องเลื่อยแขนรัศมี

รายวิชา

เครื่องเลื่อยวงเดือน (Circular saw)

เครื่องเลื่อยวงเดือน (Circular saw)

รายวิชา

เครื่องเลื่อยสายพาน

เครื่องเลื่อยสายพาน

รายวิชา

เครื่องไสขนาด (Planar)

เครื่องไสขนาด (Planar)

รายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง

รายวิชา

โครงข้อหมุนพื้นราบ

โครงข้อหมุนพื้นราบ

รายวิชา

การเข้าไม้หรือการต่อไม้

การเข้าไม้หรือการต่อไม้

รายวิชา

การติดตั้งลูกบิดประตู

การติดตั้งลูกบิดประตู

รายวิชา

การทำตู้วางหนังสือ

การทำตู้วางหนังสือ

รายวิชา