งานวิจัยทั้งหมด

ศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ


Publication by same author

การศึกษาประสิทธิภาพสื่อ e-learning เรื่องการก่ออิฐ ที่พัฒนาโดย สทศ.

  / 0
Year: 2558
Hits: 1084
Tags: 2558  

การศึกษาประสิทธิภาพสื่อ e-learning เรื่องวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมที่พัฒนาโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

  / 0
Year: 2561
Hits: 477
Tags: 2561  

การศึกษาประสิทธิภาพสื่อ e-learning เรื่องโลหะเหล็กที่พัฒนาโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

  / 0
Year: 2561
Hits: 434
Tags: 2561  

การศึกษาประสิทธิภาพสื่อการสอนเรื่อง การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดทำให้โรงเรียนพระดาบส

  / 0
Year: 2551
Hits: 1335
Tags: 2551  

การศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนพระดาบส รุ่นปีการศึกษา 2550-2552

  / 0
Year: 2554
Hits: 1281
Tags: 2554