ให้คำแนะนำและปรึกษาเชิงลึกครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่นายทวี อำพาพันธ์ น.ส.สลักจิต วุฒานุสร และน.ส.วริศรา อยู่ดี เข้าให้คำแนะนำและปรึกษาเชิงลึกครั้งที่ 1 ให้กับบริษัท เอเซียกรีน รีสแครป จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 3 ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource Efficiency) และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) ในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด (กรมทำเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Social Value Factory: ESV - Factory)

  

Free Lightbox Gallery