e-Learning Training

หลักสูตรอบรมสัมมนา

       การฝึกอบรม หรือการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเราไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่ที่การเรียนในห้องเรียนหรือ สถานที่ใดแล้วเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคล

Last modified: Wednesday, 9 May 2018, 12:48 PM