Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

เงื่อนไขการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง ITED’s eLearning
1. เข้าหน้าสมัครเป็นสมาชิก (New Account) และใส่ข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน
2. จากนั้นระบบจะส่งอีเมล์ให้ท่านตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
3. เปิดอีเมล์ และทำการกดลิงค์เพื่อยืนยันการใช้งานระบบ (ถ้าติดต่อครั้งแรกอีเมล์อาจอยู่ในอีเมล์ขยะ หรือ Junk mail)
4. หลังจากนั้นท่านสามารถเลือกเข้าบทเรียนที่ท่านต้องการได้
5. เมื่อเลือกบทเรียนที่ท่านต้องการแล้วท่านจะต้องลงทะเบียนตัวท่านเข้าสู่บทเรียน enrolment key
6. ถ้าท่านไม่สามารถเข้าบทเรียน หรือใช้งานระบบได้กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ (pakasa5@hotmail.com)