2546

BACK TO TOP > 2557

2557

Cover of การติดตามผลการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวเมติกส์เบื้องต้นที่พัฒนาโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

การติดตามผลการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวเมติกส์เบื้องต้นที่พัฒนาโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

 5 / 1
Year: 2557
Hits 1419
Tags: 2557  
Cover of การวิเคราะห์ผลงานวิจัยของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ระหว่างปี 2546-2556

การวิเคราะห์ผลงานวิจัยของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ระหว่างปี 2546-2556

  / 0
Year: 2557
Hits 1237
Tags: 2557  
Cover of การศึกษารูปแบบการสอนการจัดการความรู้ด้วยการเขียน

การศึกษารูปแบบการสอนการจัดการความรู้ด้วยการเขียน

  / 0
Year: 2557
Hits 1284
Tags: 2557  
Cover of โครงการศึกษาสถานการณ์อาชีวศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา

โครงการศึกษาสถานการณ์อาชีวศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา

 5 / 1
Year: 2557
Hits 1254
Tags: 2557  
Cover of โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  / 0
Year: 2557
Hits 1307
Tags: 2557