/home/itedonl1/domains/itedonline.com/public_html/itedlib
Linux ns111.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

2546

ศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ


Publication by same author

การติดตามผลการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวเมติกส์เบื้องต้นที่พัฒนาโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

 5 / 1
Year: 2557
Hits: 1637
Tags: 2557  

การประเมินโครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอน ที่สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาทำให้โรงเรียนพระดาบส ระหว่างปี พ.ศ.2551-2554

  / 0
Year: 2555
Hits: 1632
Tags: 2555  

การพัฒนาสื่อ e-learning เรื่อง ภาษา วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของกลุ่มประเทศอาเซียน กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์

  / 0
Year: 2558
Hits: 1436
Tags: 2558  

การพัฒนาสื่อ e-learning เรื่อง ภาษา วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของกลุ่มประเทศอาเซียน กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซีย

  / 0
Year: 2558
Hits: 1568
Tags: 2558  

การศึกษาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของโรงเรียนพระดาบส

  / 0
Year: 2550
Hits: 1916
Tags: 2550