/home/itedonl1/domains/itedonline.com/public_html/itedlib
Linux ns111.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

งานวิจัยทั้งหมด

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา


Publication by same author

การศึกษาความต้องการบริการวิชาการของอาจารย์ช่างเทคนิคศึกษา

  / 0
Year: 2541
Hits: 646
Tags: 2541  

การศึกษาความต้องการสื่อการสอนของอาจารย์ช่างเทคนิคศึกษา

  / 0
Year: 2540
Hits: 665
Tags: 2540  

การศึกษาความต้องการสื่อการสอนของอาจารย์อาชีวศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  / 0
Year: 2543
Hits: 628
Tags: 2543  

โครงการวิจัยเพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการเชื่อม

  / 0
Year: 2560
Hits: 1301
Tags: 2560