โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 3
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource efficiency) และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP)

ในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด
(จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)

Image

คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1. โรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี

2. เป็นโรงงานจำพวก 3 ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม

3. โรงงานต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ


     โรงงานที่ผ่านเกณฑ์ ฯ โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Social Value Factory : ESV-Factory) จะได้รับโล่และเกียรติบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิเช่น สามารถนำตราสัญลักษณ์ EIT ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้ ได้รับการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการยกระดับและพัฒนาโรงงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และงดชำระค่าธรรมเนียมรายปี เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์