Site news

 
 
Picture of Admin User
การฝึกอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์
by Admin User - Tuesday, 18 November 2014, 9:08 AM
 

ในช่วงวันที่ 15 - 25 กันยายน พ.ศ. 2557 ทั้งหมด 3 รุ่น ศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัมนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดฝึกอบรมร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  ในเรื่องของการสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ซึ่งมีจำนวนอาจารย์เข้าฝึกอบรม จำนวน 160 ท่าน ซึ่งผลการฝึกอบรมเป็นผลที่น่าพอใจมาก