ทรัพยากร

การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย

1. หนังสือด้านสื่อการเรียนการสอน

2. วารสารวิชาการ นิตยสารเสริมความรู้

3. สื่อการเรียนการสอนทางช่างอุตสาหกรรม

4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

5. วีดิทัศน์ภาพยนต์ สารคดี

6. ชุดวัสดุ-อุปกรณ์จัดกิจกรรมทางวิชาการ