1. ทรัพยากรสารสนเทศ

    - หนังสือด้านสื่อการเรียนการสอน
    - วารสารวิชาการ นิตยสารเสริมความรู้
    - สื่อการเรียนการสอนทางช่างอุตสาหกรรม
    - หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
    - วิดีทัศน์ ภาพยนต์ สารคดี
    - ชุดวัสดุ-อุปกรณ์จัดกิจกรรมทางวิชาการ

2. บริการยืม-คืน

    - สมาชิกสามารถใช้บริการยืม-คืน ได้ตามระเบียบของศูนย์บริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด

3. บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

4. บริการคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นพร้อมอินเตอร์เน็ตและ WiFi

5. บริการช่วยค้นคว้าทางวิชาการ

6. บริการพื้นที่นั่งทำงาน อ่านหนังสือ ประชุมกลุ่มย่อย