/home/itedonl1/domains/itedonline.com/public_html/itedlib
Linux ns111.hostinglotus.net 4.18.0-477.27.2.el8_8.x86_64 #1 SMP Fri Sep 29 08:21:01 EDT 2023 x86_64

งานวิจัยทั้งหมด

BACK TO TOP > 2549

2549

Cover of การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียวิชาสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทย

การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียวิชาสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทย

 5 / 1
Year: 2549
Hits 1768
Tags: 2549  
Cover of ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์บริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์บริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  / 0
Year: 2549
Hits 1721
Tags: 2549  
Cover of ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการผลิตงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนด้านอาชีวศึกษา

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการผลิตงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนด้านอาชีวศึกษา

  / 0
Year: 2549
Hits 1619
Tags: 2549  
Cover of โครงการวิจัยศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือและช่องว่างทางทักษะของแรงงานไทย

โครงการวิจัยศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือและช่องว่างทางทักษะของแรงงานไทย

  / 0
Year: 2549
Hits 1876
Tags: 2549