ค้นหางานวิจัย

BACK TO TOP > 2550

2550

Cover of การศึกษาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของโรงเรียนพระดาบส

การศึกษาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของโรงเรียนพระดาบส

  / 0
Year: 2550
Hits 558
Tags: 2550  
Cover of การสร้างแบบประเมินวิชาชีพช่างไฟฟ้าของโรงเรียนพระดาบส

การสร้างแบบประเมินวิชาชีพช่างไฟฟ้าของโรงเรียนพระดาบส

  / 0
Year: 2550
Hits 518
Tags: 2550  
Cover of โครงการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม

โครงการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม

  / 0
Year: 2550
Hits 483
Tags: 2550  
Cover of โครงการศึกษาเพื่อวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

โครงการศึกษาเพื่อวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 5 / 1
Year: 2550
Hits 505
Tags: 2550  
Cover of โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพด้านบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพด้านบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

 5 / 1
Year: 2550
Hits 490
Tags: 2550