ค้นหางานวิจัย

BACK TO TOP > 2560

2560

Cover of การวิจัยสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบเบื้องต้น สาขาเครื่องกล ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

การวิจัยสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบเบื้องต้น สาขาเครื่องกล ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

  / 0
Year: 2560
Hits 281
Tags: 2560  
Cover of การศึกษาความต้องการสื่อการเรียนการสอนด้านเทคนิคศึกษาของสถาบันการศึกษา   อาชีวศึกษาในภาครัฐและเอกชน

การศึกษาความต้องการสื่อการเรียนการสอนด้านเทคนิคศึกษาของสถาบันการศึกษา อาชีวศึกษาในภาครัฐและเอกชน

  / 0
Year: 2560
Hits 264
Tags: 2560  
Cover of การศึกษารูปแบบการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การศึกษารูปแบบการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  / 0
Year: 2560
Hits 277
Tags: 2560  
Cover of การศึกษารูปแบบการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

การศึกษารูปแบบการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

  / 0
Year: 2560
Hits 307
Tags: 2560  
Cover of โครงการวิจัยเพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการเชื่อม

โครงการวิจัยเพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการเชื่อม

  / 0
Year: 2560
Hits 241
Tags: 2560