ค้นหางานวิจัย

ศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ


Publication by same author

การศึกษาประสิทธิภาพสื่อการสอนเรื่อง การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดทำให้โรงเรียนพระดาบส

  / 0
Year: 2551
Hits: 525
Tags: 2551  

การศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนพระดาบส รุ่นปีการศึกษา 2550-2552

  / 0
Year: 2554
Hits: 450
Tags: 2554  

การศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนพระดาบส รุ่นปีการศึกษา 2554

  / 0
Year: 2556
Hits: 453
Tags: 2556  

การศึกษารูปแบบและวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของโรงเรียนพระดาบส

  / 0
Year: 2548
Hits: 454
Tags: 2548  

การสร้างแบบประเมินวิชาชีพช่างไฟฟ้าของโรงเรียนพระดาบส

  / 0
Year: 2550
Hits: 481
Tags: 2550