ค้นหางานวิจัย

นาตยา แก้วใส


Publication by same author

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนช่างอุตสาหกรรมยุค AEC

 5 / 1
Year: 2558
Hits: 508
Tags: 2558  

การพัฒนาระบบและชุดการศึกษาทางไกลสาขาการบริหารและจัดการอุตสาหกรรม

  / 0
Year: 2547
Hits: 452

การพัฒนาหลักสูตรและชุดฝึกอบรมเรื่อง ภาษาญี่ปุ่นเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

 5 / 1
Year: 2547
Hits: 522
Tags: 2547  

การวิจัยสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบเบื้องต้น สาขาเครื่องกล ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

  / 0
Year: 2560
Hits: 281
Tags: 2560  

การศึกษารูปแบบการสอนการจัดการความรู้ด้วยการเขียน

  / 0
Year: 2557
Hits: 437
Tags: 2557