ค้นหางานวิจัย

การวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรทางช่างอุตสาหกรรม

Cover of การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนและฝึกอบรมเรื่องระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000

การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนและฝึกอบรมเรื่องระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000

 1 / 1
Year: 2546
Hits: 395
Tags: 2546  
Cover of การศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  / 0
Year: 2552
Hits: 385
Tags: 2552  
Cover of การสร้างหลักสูตรพัฒนาผู้สอนทางอาชีวศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การสร้างหลักสูตรพัฒนาผู้สอนทางอาชีวศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  / 0
Year: 2548
Hits: 491
Tags: 2548  
Cover of รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและชุดฝึกอบรมเรื่อง งานกัด CNC

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและชุดฝึกอบรมเรื่อง งานกัด CNC

  / 0
Year: 2542
Hits: 508
Tags: 2542  
Cover of รายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางเทคนิคศึกษา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางเทคนิคศึกษา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  / 0
Year: 2536
Hits: 378
Tags: 2536