ค้นหางานวิจัย

การพัฒนาการเรียนการสอนอื่น ๆ

Cover of การสร้างชุดฝึกอบรมเรื่อง การควบคุมและติดตามงานเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับหัวหน้างานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย

การสร้างชุดฝึกอบรมเรื่อง การควบคุมและติดตามงานเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับหัวหน้างานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย

 5 / 1
Year: 2547
Hits: 521
Tags: 2547  
Cover of การสร้างแบบสอบความถนัดด้านเหตุผลเชิงกลและไฟฟ้าสำหรับช่างเทคนิค

การสร้างแบบสอบความถนัดด้านเหตุผลเชิงกลและไฟฟ้าสำหรับช่างเทคนิค

  / 0
Year: 2546
Hits: 395
Tags: 2546  
Cover of การส่งเสริมการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย2 สาขาอุตสาหกรรม

การส่งเสริมการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย2 สาขาอุตสาหกรรม

  / 0
Year: 2552
Hits: 400
Tags: 2552  
Cover of ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจ ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจ ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

  / 0
Year: 2561
Hits: 135
Tags: 2561  
Cover of ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการผลิตงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนด้านอาชีวศึกษา

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการผลิตงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนด้านอาชีวศึกษา

  / 0
Year: 2549
Hits: 340
Tags: 2549