งานวิจัยทั้งหมด

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา


Publication by same author

การศึกษาความต้องการบริการวิชาการของอาจารย์ช่างเทคนิคศึกษา

  / 0
Year: 2541
Hits: 541
Tags: 2541  

การศึกษาความต้องการสื่อการสอนของอาจารย์ช่างเทคนิคศึกษา

  / 0
Year: 2540
Hits: 559
Tags: 2540  

การศึกษาความต้องการสื่อการสอนของอาจารย์อาชีวศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  / 0
Year: 2543
Hits: 523
Tags: 2543  

โครงการวิจัยเพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการเชื่อม

  / 0
Year: 2560
Hits: 1153
Tags: 2560