งานวิจัยทั้งหมด

ศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ


Publication by same author

การติดตามผลการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวเมติกส์เบื้องต้นที่พัฒนาโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

 5 / 1
Year: 2557
Hits: 1509
Tags: 2557  

การประเมินโครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอน ที่สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาทำให้โรงเรียนพระดาบส ระหว่างปี พ.ศ.2551-2554

  / 0
Year: 2555
Hits: 1500
Tags: 2555  

การพัฒนาสื่อ e-learning เรื่อง ภาษา วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของกลุ่มประเทศอาเซียน กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์

  / 0
Year: 2558
Hits: 1328
Tags: 2558  

การพัฒนาสื่อ e-learning เรื่อง ภาษา วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของกลุ่มประเทศอาเซียน กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซีย

  / 0
Year: 2558
Hits: 1438
Tags: 2558  

การศึกษาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของโรงเรียนพระดาบส

  / 0
Year: 2550
Hits: 1771
Tags: 2550