/home/itedonl1/domains/itedonline.com/public_html/itedlib
Linux ns111.hostinglotus.net 4.18.0-477.27.2.el8_8.x86_64 #1 SMP Fri Sep 29 08:21:01 EDT 2023 x86_64

งานวิจัยทั้งหมด

การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสาขาเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา

Cover of การศึกษารูปแบบการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การศึกษารูปแบบการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  / 0
Year: 2560
Hits: 1378
Tags: 2560  
Cover of การศึกษารูปแบบการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

การศึกษารูปแบบการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

 5 / 1
Year: 2560
Hits: 1631
Tags: 2560  
Cover of การหาองค์ความรู้และการจัดสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการประหยัดพลังงานในระบบนิวเมติกส์ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย

การหาองค์ความรู้และการจัดสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการประหยัดพลังงานในระบบนิวเมติกส์ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย

  / 0
Year: 2551
Hits: 2320
Tags: 2551  
Cover of รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและชุดฝึกอบรมเรื่อง งานกลึง CNC

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและชุดฝึกอบรมเรื่อง งานกลึง CNC

 4 / 1
Year: 2542
Hits: 1731
Tags: 2542