งานวิจัยทั้งหมด

การศึกษาความต้องการในสถาบันการศึกษาทางอาชีวศึกษา/เทคนิคศึกษา

Cover of การประเมินศูนย์ฝึกอบรมช่างเทคนิคอยุธยา (โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบุคลากรด้านเทคนิคระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)

การประเมินศูนย์ฝึกอบรมช่างเทคนิคอยุธยา (โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบุคลากรด้านเทคนิคระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)

  / 0
Year: 2541
Hits: 523
Tags: 2541  
Cover of การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาด้วยตนเอง เรื่อง เทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์

การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาด้วยตนเอง เรื่อง เทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์

  / 0
Year: 2538
Hits: 500
Tags: 2538  
Cover of การพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  / 0
Year: 2553
Hits: 608
Tags: 2553  
Cover of การพัฒนารูปแบบโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา

การพัฒนารูปแบบโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา

  / 0
Year: 2562
Hits: 471
Tags: 2562  
Cover of การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู้ด้านทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู้ด้านทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  / 0
Year: 2561
Hits: 478
Tags: 2561