กิจกรรมต่างๆ 

1. ห้องสมุด ITEDLIB ในนามของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้นำหนังสือและสื่อการศึกษา ไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านหมูสี

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 มกราคม 2557

กิจกรรม1

กิจกรรม2

กิจกรรม3

กิจกรรม 4

กิจกรรม5

กิจกรรม6