หัวหน้าศูนย์บริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด  

นางมุทิตา นครินทร์

 

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ 

นายกนกศักดิ์ ศรีเมฆ