มุ่งมั่นพัฒนา  ให้สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา  เป็นผู้นำด้านสื่อการศึกษาและเทคโนโลยี โดยพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน