/home/itedonl1/domains/itedonline.com/public_html/itedlib
Linux ns111.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

2546

BACK TO TOP > 2549

2549

Cover of การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียวิชาสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทย

การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียวิชาสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทย

 5 / 1
Year: 2549
Hits 1821
Tags: 2549  
Cover of ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์บริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์บริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  / 0
Year: 2549
Hits 1770
Tags: 2549  
Cover of ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการผลิตงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนด้านอาชีวศึกษา

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการผลิตงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนด้านอาชีวศึกษา

  / 0
Year: 2549
Hits 1662
Tags: 2549  
Cover of โครงการวิจัยศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือและช่องว่างทางทักษะของแรงงานไทย

โครงการวิจัยศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือและช่องว่างทางทักษะของแรงงานไทย

  / 0
Year: 2549
Hits 1929
Tags: 2549