2546

BACK TO TOP > 2549

2549

Cover of การศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้

การศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้

  / 0
Year: 2549
Hits 1244
Tags: 2549  
Cover of การศึกษาติดตามและประเมินผลความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

การศึกษาติดตามและประเมินผลความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

  / 0
Year: 2549
Hits 1454
Tags: 2549  
Cover of การสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย (MCAI) วิชา นิวเมติกส์ : โมดูล 1 และโมดูล 3

การสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย (MCAI) วิชา นิวเมติกส์ : โมดูล 1 และโมดูล 3

  / 0
Year: 2549
Hits 1824
Tags: 2549  
Cover of การสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย (MCAI) วิชา นิวเมติกส์ : โมดูล 2

การสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย (MCAI) วิชา นิวเมติกส์ : โมดูล 2

 5 / 1
Year: 2549
Hits 1690
Tags: 2549  
Cover of การสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย (MCAI) วิชา นิวเมติกส์ : โมดูล 4

การสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย (MCAI) วิชา นิวเมติกส์ : โมดูล 4

  / 0
Year: 2549
Hits 1717
Tags: 2549