2546

ผะอบ พวงน้อย


Publication by same author

การติดตามและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนสาขาโยธา (จำนวน 3 รายวิชา)

  / 0
Year: 2545
Hits: 4033
Tags: 2545  

การประเมินศูนย์ฝึกอบรมช่างเทคนิคอยุธยา (โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบุคลากรด้านเทคนิคระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)

  / 0
Year: 2541
Hits: 598
Tags: 2541  

การพัฒนาคุณภาพกำลังคนด้านการท่องเที่ยวด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยวิถีพุทธ

  / 0
Year: 2558
Hits: 1498
Tags: 2558  

การพัฒนาคุณภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ด้วยระบบการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

  / 0
Year: 2554
Hits: 594
Tags: 2554  

การพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมด้วยระบบการศึกษาทางไกล (ระยะที่ 1)

  / 0
Year: 2547
Hits: 2466
Tags: 2547